Podejmujemy konkretne działania, aby minimalizować negatywny wpływ działalności biznesowej na środowisko. GIGA wyróżnia 3 główne dziedziny, budujące odpowiedzialność ekologiczną przedsiębiorstwa. Dotyczą one ekologicznej organizacji placu budowy, segregacji odpadów wraz z recyklingiem, a także wyboru podwykonawców świadomych ekologicznie.

 

Ekologiczna organizacja projektu:​

 • Planowanie dostaw ograniczając do minimum wymaganą liczbę przejazdów samochodów ciężarowych (mniejsza emisja spalin do atmosfery).​
 • Uwzględnianie w harmonogramie realizacyjnym doprowadzenia terenu budowy oraz terenu okołobudowlanego do stanu sprzed początku budowy​
 • Uwzględnienie cyklu przyrodniczego w harmonogramie realizacyjnym inwestycji. Zwracanie uwagi na cykl hydrologiczny (obieg wody) w różnych porach roku, tak aby wykonywane prace w jak najmniejszym stopniu wpływały na lokalną biosferę​
 • Realizacja robót ma miejsce wyłącznie w trakcie dnia, jeżeli w jej pobliżu znajdują się tereny objęte ochroną przeciwko hałasowi.​
 • Ograniczenie wycinki drzew wynikającej z założeń projektowych. Doradztwo w zakresie miejsc przesadzenia roślin oraz planowania nasadzeń, mając na celu zrekompensowanie negatywnego wpływu przymusowo wyciętych drzew i roślin.​
 • W przypadku, gdy w pobliżu budowy znajduje się akwen, kontrolowane i zabezpieczane są cieki wodne, którymi mogłyby przedostać się do wody substancje chemiczne z budowy.​
 • Zwierzęta wodne są przenoszone do innego akwenu, gdy w związku z budową zostaje zanieczyszczony lub zniszczony ich zbiornik wodny. Taka decyzja ma miejsce tylko w wypadku, gdy nie da się zachować uprzednio istniejącego zbiornika wodnego.​
 • W przypadku pojawienia się dzikich zwierząt na obszarze inwestycji, budowa jest wstrzymywana do czasu określenia sposobu postępowania, który zabezpieczy ich relokację.

Segregacja odpadów i recykling​​

W związku z realizacją inwestycji, nieuniknionym elementem, który może niekorzystnie wpływać na biosferę są odpady. GIGA dokłada wszelkich starań, aby minimalizować negatywny wpływ odpadów na lokalne środowisko oraz dobrobyt mieszkańców.

 • Identyfikacja i zabezpieczenie odpadów, które w stopniu średnim lub wysokim mogą wpływać na biosferę. Ponadto, odpady wysoce szkodliwe przed ich utylizacją są przechowywane w specjalnie przeznaczonych do tego celu kontenerach.
 • Wykorzystanie w budownictwie wszelkich materiałów lub surowców pozyskanych w trakcie wykonywania prac. Gdy tylko istnieje taka możliwość - np. wydobycie, a następnie skruszenie i użycie w podbudowie dróg betonu wykopanego podczas prac przygotowawczych lub wyburzeniowych.
 • Uwrażliwianie podwykonawców na problem utylizacji odpadów oraz ponownego użycia. pełnowartościowych surowców. Naszym celem jest nie tylko zachowanie wysokich standardów ekologicznych wśród naszych pracowników, ale także wśród naszych partnerów biznesowych.

Wybór podwykonawców i ślad ekologiczny​​

 • Preferowanie współpracy z lokalnymi dostawcami, w szczególności gdy może mieć to niebagatelny wpływ na środowisko, np. w przypadku dostawców ziemi lub innych surowców. Użycie wierzchniej warstwy ziemi z odległych obszarów do wykonania trawników i innych terenów zielonych może wiązać się z wprowadzeniem obcych szkodników lub patogenów.
 • Dbanie o wybór podwykonawców, którzy posiadają nowoczesny, niskoemisyjny sprzęt. Preferowanie wyboru mniejszych maszyn budowlanych, które emitują mniej szkodliwych gazów podczas dojazdu na plac budowy oraz podczas pracy.​​
 • Uwrażliwianie własnych brygad budowlanych, aby ograniczały do minimum pracę pojazdów ciężarowych (żurawie, tiry itd.), które są napędzane silnikami spalinowymi. Przekazują oni również dobre praktyki dla ekip budowlanych działających jako podwykonawcy.​​
 • Przygotowanie pracowników i kierowników na placach budów na nieprzewidziane sytuacje awaryjne. Szkolenie własnych pracowników oraz dostarczanie materiałów do podwykonawców dotyczących zagrożeń związanych z wyciekiem określonych substancji w trakcie prac budowlanych.​​​

Zamknij