Działamy w sposób koncentrujący się na jakości wykonywanej pracy oraz ograniczaniu podziałów społecznych. Kadry kierownicze GIGA pracują wytrwale każdego dnia, aby wypracowywać pozytywne synergie wynikające z podejmowanych przedsięwzięć. Mając do dyspozycji rozbudowane narzędzia analizy makro- i mikroekonomicznej staramy się identyfikować pozytywne oraz negatywne czynniki związane z danym projektem, aby w ten sposób podejmować decyzje korzystne ekonomiczne dla spółki, rozumiejąc przy tym ich wpływ na społeczeństwo.

  • Kadry zarządcze GIGA opracowują obszary, w których firma powinna świadczyć swoje usługi, mając na uwadze skalę wpływu danych sektorów na dobrobyt lokalnych społeczności.
  • Strategią przyjętą przez firmę jest koncentracja na utrzymywaniu płynności i maksymalizacja długotrwałego kapitału marki. Innymi słowy, GIGA stale dąży do zwiększania poziomu zysków, lecz na pewno nie kosztem swoich podwykonawców i partnerów biznesowych.
  • W celu rozpatrzenia wszystkich „Za” i „Przeciw” realizacji danego projektu, wewnątrz firmy przeprowadzana jest analiza PESTEL (Political, Economical, Social, Technological, Environmental, Legal) w celu oceny zarówno danego przedsięwzięcia jak również inwestora. Istotne znaczenie ma fakt, że GIGA decyduje się na współpracę wyłącznie z Inwestorem, który wykazuje troskę o ślad ekologiczny swoich działań, albo przynajmniej opracował strategię dotyczącą ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko.
  • W trakcie realizowania każdej z inwestycji zbierane są dane statystyczne związane z wydajnością pracy, efektywnością wykorzystania materiałów, generowaniem odpadów niebezpiecznych a także zużytej wody. Każda z inwestycji jest audytowana przed przekazaniem inwestorowi oddanego obiektu. Szybkość zbierania informacji pomaga w wielu wypadkach, na poprawę wskaźników, także w trakcie realizowania inwestycji.
  • GIGA identyfikuje projekty, które mają na celu poprawę efektywności wykorzystania energii, w efekcie, doprowadzając do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Przykładem takiej inwestycji była budowa Przedszkola z 10 oddziałami w Gminie Pomiechówek, które powstało jako konstrukcja pasywna – do ogrzewania i chłodzenia budynku wykorzystywane są wyłącznie odnawialne źródła energii.

Zamknij